ZHOVNIRCHYK, Y.; MartseniukŠ. Electronic governance and electronic workflow in the process of adoption management decisions. Public Administration and Regional Development, n. 6, p. 802-823, 13 jan. 2020.