CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DESIGN OF THE EDUCATIONAL INFORMATION AND COMMUNICATION ENVIRONMENT

Keywords: public administration, educational branch, higher education system, institution of higher education, system of support of decision-making, educational information and communication environment.

Abstract

The article deals with approaches to improving the organizational mechanism of management of the educational branch.

It is determined that there is an uncomfortable state of management due to a lack of information on the activities of the NGO or about the time it takes to receive it. To eliminate this uncomfortable state, it is proposed to apply the approaches, tools and tools offered by modern information and communication technologies.

To optimize management decision-making processes, it is proposed to apply approaches to decision-making theory and design and creation of appropriate information systems. This fully takes into account the new possibilities for the creation, distribution and application of multicomponent distributed and integrated databases, focused on the management and reporting process.

In order to improve the quality and speed of management decisions in the educational sector, the formation of a unified educational information and communication environment is proposed.

The main functions of the proposed model of educational information and communication environment include:

  • improving public administration in the educational sector by raising awareness of decision makers regarding the activities of subordinated NGOs;
  • accelerating the flow of information circulating within the MES system;
  • ensuring the personalized and managed access of users of the information environment to the information resources of the law enforcement agencies at different levels of management, in which it is allowed by the rules of access;
  • informational support of the business processes of the ministry, higher education and the organization of their management;
  • helping users work in a single information and communication environment while performing their official duties;
  • support for the organization of the educational process.

The environment may also include additional services that implement information support for higher education in the areas of: administrative finance management, organization of the learning process, management of information resources.

This will help to improve the interaction between different levels of management of the educational branch, both vertically and horizontally. It is also proposed to extend this approach to other branch of public administration.

References

1. Bakumenko V.D. (2010). Do pytannya metodolohichnoho obgruntuvannya protsesu upravlinnya v sotsialʹnykh systemakh [On the question of methodological substantiation of the process of management in social systems]/ amu.edu.ua Retrieved from: http://amu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=84 [in Ukrainian].
2. Polovtsev O.V. (2011). Systemnyy pidkhid ta informatsiyni tekhnolohiyi pidtrymky pryynyattya rishenʹ v derzhavnomu upravlinni: [System Approach and Information Technologies for Supporting Decision-Making in Public Administration] / O.V. Polovtsev. – Donetsʹk: Skhidnyy vydavnychyy dim, 2010. – 206 s. [in Ukrainian].
3. Durman M.O. (2011). Symbioz kontseptsiy «novoho publichnoho menedzhmentu» ta «e uryaduvannya» yak zasib vprovadzhennya innovatsiy v derzhavne upravlinnya [The symbiosis of the concepts of "new public management" and "e-government" as a means of introducing innovations in public administration] «Materialy nauk.-prakt. konferentsiyi za mizhnar. Uchastyu» Materials of the scientific-practical conference with international participation. (pp. 371-373). Kyiv, 27 travnya– Kyiv: NADU [in Ukrainian].
4. Dzvinchuk D.I. (2006). Suchasna modernizatsiya system osvity i zasad upravlinnya neyu: //Osvita v istoryko-filosofsʹkomu vymiri: Tendentsiyi rozvytku ta upravlinnya : Monohrafiya / D. I. Dzvinchuk ; In-t vyshch. osvity APN Ukrayiny. – Kyyiv : Nichlava, 2006. – S. 127-179. [in Ukrainian].
5. Dombrovsʹka S. M. (2011). Mekhanizmy realizatsiyi derzhavnoyi polityky v haluzi vyshchoyi osvity [Elektronnyy resurs] / S. M. Dombrovsʹka // Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya. – 2011. – № 2. – S. 107-113. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_2_16
6. Lopushynsʹkyy I.P. (2011). Formuvannya ta realizatsiya derzhavnoyi movnoyi polityky v haluzi osvity Ukrayiny: dosvid, prolemy ta perspektyvy: Monohrafiya. – K. – Kherson: Oldi-plyus, 2006. – 456 s.
7. Lukina T. O. (2013). Dostupnistʹ osvity yak pokaznyk rezulʹtatyvnosti derzhavnoho upravlinnya osvitoyu v Ukrayini [Elektronnyy resurs] / T. O. Lukina // Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. – 2013. – № 3. – S. 114-120. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_3_19
8. Naumenko R.A. (2012). Derzhavne rehulyuvannya rozvytku pozashkilʹnoyi osvity v Ukrayini: Monohrafiya / R.A. Naumenko. – K.: Instytut obdarovanoyi dytyny, NAPN Ukrayiny, 2012. – 392 s.
9. Parashchenko L.I. (2011). Derzhavne upravlinnya rozvytkom zahalʹnoyi serednʹoyi osvity v Ukrayini: metodolohiyi, stratehiyi, mekhanizmy: Monohrafiya. – K.: Mayster knyh, 2011. – 536 s.
10. Reformuvannya osvity v Ukrayini: derzhavno-upravlinsʹkyy aspect : navch.-nauk. vyd. (2011). / N.H. Protasova, V.I. V.I. Luhovyy, YU.O. Molchanova ta in.; za zah. red. N.H. Protasovoyi. – K.; Lʹviv: NADU, 2012. – 456 s.
11. Nikolayenko S. M. (2005). Vyshcha osvita – dzherelo sotsialʹno-ekonomichnoho i kulʹturnoho rozvytku suspilʹstva / S. M. Nikolayenko. – K.: Znannya, 2005. – 319 s. [in Ukrainian].
12. Yakisna osvita – zaporuka samorealizatsiyi osobystosti / za zah. red. S. M. Nikolayenka, V. V. Teslenka. – K.: Ped. presa, 2007. – 176 s. [in Ukrainian].
13. Postanova KMU «Pro zatverdzhennya polozhennya pro Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny» vid 16 zhovtnya 2014 r. № 630. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/630-2014-%D0%BF [in Ukrainian].
14. Misiya, funktsiyi ta stratehiya Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/misiya-ta-funkciyi [in Ukrainian].
15. Novak V.O. (2001). Osnovy teoriyi upravlinnya: Navch. posib. – K.: NAU, 2001. – 236 s. [in Ukrainian].
16. Reforma «z•hory»: yak MON perekhodytʹ na e-vryaduvannya i chomu tse stosuyetʹsya kozhnoho [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://saiup.org.ua/nashi-novyny/reforma-zgory-yak-mon-perehodyt-na-e-vryaduvannya-chomu-tse-stosuyetsya-kozhnogo/ [in Ukrainian].
17. Elektronne vryaduvannya-2017: dosyahnennya i perspektyvy. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.pravda.com.ua/columns/2018/01/9/7167821/[in Ukrainian].
18. Stratehiya reformuvannya derzhavnoho upravlinnya Ukrayiny na period do 2021 roku: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24 chervnya 2016 r. № 474-r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80 [in Ukrainian].
19. SIGMA [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.center.gov.ua/pro-tsentr/proekti/sigma [in Ukrainian].
20. Polyakova L.P. (2010). Derzhavne upravlinnya informatsiyno-osvitnim seredovyshchem innovatsiynykh universytet•sʹkykh kompleksiv: monohrafiya / L.P. Polyakova; pid zah. red. O.S. Povazhnoho. – Donetsʹk: «Noulidzh» (donetsʹke viddilennya ), 2010. – 351 s. [in Ukrainian].
21. Pro Natsionalʹnu prohramu informatyzatsiyi: Zakon Ukrayiny vid 4 lyutoho 1998 roku № 74/98-VR [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 74/98-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
22. Boyko N.I. (2017). Pryntsypy formalʹnoho modelyuvannya informatsiynykh system na osnovi web-tekhnolohiy [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ ntb/20174/1/4-14-20.pdf [in Ukrainian].
23. Peleshchyshyn A.M. (1999). Pryntsypy formalʹnoho modelyuvannya informatsiynykh system na bazi Web-tekhnolohiy / A.M. Peleshchyshyn, YE.V. Burov // Visnyk Derzh. un-tu «Lʹvivsʹka politekhnika». – № 383. – S. 178–201 [in Ukrainian].
24. Burov YE.V. (1998). Analiz ta optymizatsiya informatsiynykh potokiv u suchasnykh internet ta intranet systemakh / YE.V. Burov, A.M. Peleshchyshyn // Visnyk Derzh. un-tu «Lʹvivsʹka politekhnika». – 1998. – № 330.– S. 27–34. [in Ukrainian].
25. Burov YE.V. (1998). Optymizatsiya rozmishchennya danykh u Web-systemakh / YE.V. Burov, A.M. Peleshchyshyn // Visnyk Derzh. un-tu «Lʹvivsʹka politekhnika». –– № 330. – S. 17–27 [in Ukrainian].
26. Sushchuk O.A. Mizhnarodni informatsiyni systemy [Tekst] / O.A. Sushchuk. – K.: UZMN, 2002. – 148 s. [in Ukrainian].

Abstract views: 19
PDF Downloads: 21
Published
2019-04-11
How to Cite
Lopushynskyi, I., & Durman, O. (2019). CONCEPTUAL APPROACHES TO THE DESIGN OF THE EDUCATIONAL INFORMATION AND COMMUNICATION ENVIRONMENT. Public Administration and Regional Development, 1(3), 92-113. https://doi.org/10.34132/pard2019.03.06