Peculiarities of state regulation of new building and reconstruction of the older housing fund with the participation of civil society

Keywords: state regulation in the field of construction, housing construction, affordable housing, outdated housing stock, reconstruction, investment, public control

Abstract

The article analyzes the current state of regulatory support for the development of housing construction in Ukraine. The authors identify the main shortcomings of the current legislation and their negative effects on the formation of investment climate in the field of housing construction. The authors of the article focus on the need to provide affordable housing for the population of Ukraine. To solve this problem, the authors suggested two alternative ways: at the state level - to improve the current legislation to create favorable conditions for the construction of social and affordable housing and at the municipal level - to develop and implement programs for the reconstruction of obsolete housing stock of the city. In the first direction, the authors propose to improve some of the existing legal rules and to generalize the changes in the new Housing Code of Ukraine, including the state and housing standards in accordance with EU standards. In the second direction, the article offers the author's program of reconstruction of an outdated housing stock on the example of the city of Dnipro and a detailed, step-by-step mechanism for its implementation. In addition, the implementation mechanism of the Program is quite complex and its organizational, financial and control components are clearly defined. The authors substantiate the necessity of cooperation of local self-government bodies, business structures and civil society to solve the problem of reconstruction of the outdated housing stock of the city and outline the directions of such cooperation.

In order to implement this Program, it is proposed to unite and direct the efforts of state, municipal, public and commercial structures to comprehensively study and solve problems related to improving the quality of existing and creating new housing stock and renewing engineering networks. It is also proposed to provide funds in the municipal and state budgets for the partial financing of reconstruction works on outdated housing stock and engineering networks, as well as creating attractive conditions for attracting private investors for the implementation of this Program.

The authors substantiate that the implementation of the Aged Housing Reconstruction Program on the basis of public-private partnership agreements will provide a real solution to the problem of providing high quality housing for each individual territorial community. Combining the financial resources of local governments and private businesses with the participation and control of public organizations will make civil society not only a consumer, but also a participant in the process of effective development of the city's housing stock.

References

1. Belyanskyy A.M. (2004) Pryorytety y stratehyy v modely reformyrovanyya zhylyshchno-kommunalʹnoho sektora [Priorities and Strategies in the Model of Reforming the Housing and Communal Sector] Kommunalʹnoe khozyaystvo horodov. Nauchno-tekhnycheskyy sbornyk. KHNAHKH. Vypusk 57. K.: Tekhnika, 28-35. [in Ukrainian].
2. Berkuta A. (2006) Ekonomichni aspekty rozvytku budivelʹnoho kompleksu Ukrayiny [Economic Aspects of Development of the Construction Complex of Ukraine] Ekonomika budivnytstva. Economics of Construction. 1. 5–8. [in Ukrainian].
3. Datsiy O.I. Naukovi pryntsypy rozvytku zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva ta pobudova tsilʹovykh kompleksnykh prohram [Scientific Principles of Housing and Communal Services Development and Construction of Targeted Integrated Programs] Derzhava ta rehiony. Seriya: Derzhavne upravlinnya. State and Regions. Series: Public Administration. 4. 46-50. [in Ukrainian].
4. Deyaki pytannya zabezpechennya budivnytstva dostupnoho zhytla: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 05.03.2008 r. No 407 URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/407- 2008-r. Retrieved from: zakon.rada.gov.ua/laws/show/407- 2008-p. [in Ukrainian].
5. Drahan I. O. (2010) Modernizatsiya zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva v Ukrayini: teoriya, metodolohiya, praktyka derzhavnoho upravlinnya: monohrafiya. [Modernization of Housing and Communal Services in Ukraine: Theory, Methodology, Practice of Public Administration: monograph] Donetsʹk: Yuho-Vostok, 2010. 401 p. [in Ukrainian].
6. Zvit Departamentu zhytlovoho hospodarstva Dnipropetrovsʹkoyi misʹkoyi rady shchodo vykorystannya koshtiv vidpovidno do byudzhetnykh prohram, finansuvannya yakykh zdiysnyuvalosya u 2016 rotsi. URL: https://dniprorada.gov.ua/old/files/ zvit_budget_2016_dgh.pdf [in Ukrainian].
7. Isayenko D. V. (2018) Osoblyvosti zakonodavchoho rehulyuvannya budivelʹnoyi haluzi v Ukrayini [Features of legislative regulation of the construction industry in Ukraine ] Visnyk Odesʹkoyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury. Bulletin of the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. 71. 9-15. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodaba_2018_71_3. [in Ukrainian].
8. Isayenko D.V.(2010) Derzhavna polityka u sferi zabezpechennya stiykoho funktsionuvannya budivelʹnoyi haluzi [Policy in the Field of Ensuring the Sustainable Functioning of the Construction Sector] Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya. Actual Problems of Public Administration. 1 (37). 115-121. [in Ukrainian].
9. Kirkhner Robert , Dzhuchchi Rikardo, Voznyak Roman [2008]. Zhytlove budivnytstvo v Ukrayini: Prychyny potochnoyi kryzy ta vysnovky dlya ekonomichnoyi polityky [Housing in Ukraine: Causes of the current crisis and conclusions for economic policy] Analitychna zapyska. An analytical note. K.: Instytut ekonomichnykh doslidzhenʹ ta politychnykh konsulʹtatsiy, Nimetsʹka konsulʹtatyvna hrupa, 16 p. [in Ukrainian].
10. Kosaryeva Y. P., Sarmatytsʹka N. V., Bondarenko N. V. (2013) Otsinka mozhlyvostey vprovadzhennya derzhavnoyi prohramy «Dostupne zhytlo» v Ukrayini. [Assessment of possibilities of implementation of the state program "Affordable Housing" in Ukraine]. Biznes-inform. Business information. 3. 239-243. [in Ukrainian].
11. Kravchenko V. I., Palyvoda K. V. (2006) Finansuvannya budivnytstva zhytla. [Financing of housing construction] Kn. I. Kyyiv: Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya, 173. [in Ukrainian].
12. Levchynsʹkyy D. L. (2010) Osoblyvosti derzhavnoho rehulyuvannya investytsiyno-budivelʹnoyi diyalʹnosti. [Features of state regulation of investment and construction activity]Ekonomichnyy Chasopys – XXI. Economic Journal - XXI. Retrieved from: http://soskin.info/ea/2010/7-8 / 201053zmist.html. [in Ukrainian].
13. Nepomnyashchyy O. (2011) Osoblyvosti realizatsiyi derzhavnykh prohram zhytlovoho budivnytstva [Features of realization of state programs of housing construction] Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya : zb. nauk. pr. Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr». 1(39). 182-190. [in Ukrainian].
14. Nepomnyashchyy O. (2017) Shcho robyty z kvartalamy zastariloho zhytla? [What to do with residential quarters?] Retrieved from: https://iceg.com.ua/sho-robyty-z-kvartalamy-zastarilogo-zhytla/ [in Ukrainian].
15. Pyvovarov K. V. (2009) Derzhavne rehulyuvannya y stymulyuvannya v sferi zhytlovoho budivnytstva [State Regulation and Incentives in Housing] Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. Public Administration: Improvement and Development No. 4. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=250 [in Ukrainian].
16. Petrunenko S. V. (2011) Derzhavne rehulyuvannya zhytlovoho budivnytstva Ukrayiny v konteksti pobudovy dostupnoho zhytla [State regulation of housing in Ukraine in the context of affordable housing] Ekonomika ta derzhava. Economy and State. 7. 138-140 [in Ukrainian].
17. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo spryyannya budivnytstvu: Zakon Ukrayiny vid 16.09.2008 r. No 509-VI. Retrieved from: zakon.rada.gov.ua/ laws / show / 509-17. [in Ukrainian].
18. Pro deyaki zakhody shchodo spryyannya dobudovi zhytlovykh obʺyektiv: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 08.04.2009 r. No 231/2009 Retrieved from: zakon.rada.gov.ua/laws/show/231/2 009[in Ukrainian].
19. Pro zhytlovyy fond sotsialʹnoho pryznachennya: Zakon Ukrayiny vid 12.01.2006 No 3334-VI. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 [in Ukrainian].
20. Pro zahalʹnoderzhavnu prohramu reformuvannya i rozvytku zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva na 2004-2010 roky: Zakon Ukrayiny vid 24.06.04 No 1869-IV Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show / 1869-2004- % D0% BF [in Ukrainian].
21. Pro zapobihannya vplyvu svitovoyi finansovoyi kryzy na rozvytok budivelʹnoyi haluzi ta zhytlovoho budivnytstva: Zakon Ukrayiny vid 25.12.2008 r. No 800-VI. Retrieved from: law.rada.gov.ua/laws/show/800-17 / ed20121016. [in Ukrainian].
22. Pro zatverdzhennya «Prohramy «Munitsypalʹne zhytlo m. Dnipra» na 2016 – 2020 roky: Rishennya misʹkoyi rady vid 20.10.2016 No 5/15 Retrieved from: http://e-petition.bissoft.org/uploads/ yeas_and_nays/attachment/file/8284/SolutDocument71524.pdf [in Ukrainian].
23. Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi prohramy zabezpechennya molodi zhytlom na 2013-2017 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 24.10.2012 No 967. Retrieved from: http: // zakon3.rada.gov.ua/laws/show/967-2012-%D0 % BF [in Ukrainian].
24. Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi tsilʹovoyi sotsialʹno-ekonomichnoyi prohramy budivnytstva (prydbannya) dostupnoho zhytla na 2010-2017 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 11.11.2009 No 1249 Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1249-2009-% D0% BF [in Ukrainian].
25. Pro zatverdzhennya planu zakhodiv shchodo vykonannya Kontseptsiyi realizatsiyi derzhavnoyi polityky z normatyvnoho zabezpechennya budivnytstva Ukrayiny na period do 2015 roku: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 12 zhovtnya 2010 roku No 1982-r Retrieved from: zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1982-2010 [in Ukrainian].
26. Pro zatverdzhennya poryadku zabezpechennya hromadyan dostupnym zhytlom: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 11.01.2009 No 140 Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show / 140-2009-% D0% BF [in Ukrainian].
27. Pro zakhody shchodo budivnytstva dostupnoho zhytla v Ukrayini ta polipshennya zabezpechennya hromadyan zhytlom: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 08.12.2007 No 1077. Retrieved from: http://www.president.gov.ua/documents/6956.html [in Ukrainian].
28. Pro kompleksnu rekonstruktsiyu kvartaliv (mikrorayoniv) zastariloho zhytlovoho fondu: Zakon Ukrayiny vid 22.12.2006 No 525-V/ Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/525-2006-%D0%BF [in Ukrainian].
29. Pro pryynyattya natsionalʹnykh standartiv Ukrayiny, harmonizovanykh z mizhnarodnymy standartamy, zatverdzhennya natsionalʹnykh standartiv Ukrayiny, zmin do natsionalʹnykh standartiv Ukrayiny, skasuvannya natsionalʹnykh standartiv Ukrayiny ta mizhderzhavnykh standartiv v Ukrayini: Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli vid 22.08.2013 r. No 1010 Retrieved from: http://zakon.golovbukh.ua/regulation s/1521/8196/8197/480685/ [in Ukrainian].
30. Pro Prohramu ekonomichnoho i sotsialʹnoho rozvytku mista na 2019 rik: Rishennya misʹkoyi rady vid 05.12.18 No 5/38 Retrieved from: https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/ item/29052/rishennya-miskoi-radi-vid-05-12-18-538-pro-programu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-mista-na-2019-rik [in Ukrainian].
31. Pro Prohramu ekonomichnoho i sotsialʹnoho rozvytku mista na 2020 rik: Rishennya misʹkoyi rady vid 04.12.2019 No 3/51 Retrieved from: https://dniprorada.gov.ua/uk/articles/item/35860/rishennya-miskoi-radi-vid-04-12-2019-351-pro-programu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvitku-mista-na-2020-rik [in Ukrainian].
32. Pro skhvalennya Kontseptsiyi realizatsiyi derzhavnoyi polityky z normatyvnoho zabezpechennya budivnytstva Ukrayiny na period do 2015 roku: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 14 lypnya 2010 roku No 1436-r Retrieved from: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1436- 2010-r. [in Ukrainian].
33. Pro finansovo-kredytni mekhanizmy i upravlinnya maynom pry budivnytstvi zhytla ta operatsiyakh z nerukhomistyu: Zakon Ukrayiny vid 19.06.2003 r. No 978-IV. Retrieved from: zakon.rada.gov.ua/go/978-15. ISSN 1993-0259. [in Ukrainian].
34. Prohrama rekonstruktsiyi zastariloho zhytlovoho fondu m. Dnipropetrovsʹka // Nashe misto. 2007. 14 kvitnya. No 55. P. 5-7. [in Ukrainian].
35. Prohrama reformuvannya i rozvytku zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva Dnipropetrovsʹkoyi oblasti na 2010-2014 roky: Rishennya oblasnoyi rady vid 14 travnya 2010 roku No 708-24/V [in Ukrainian].
36. Prohrama reformuvannya ta rozvytku zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva mista na 2007-2011 roky: Rishennyam misʹkoyi rady m. Dnipropetrovsʹk vid 22 sichnya 2007 roku No 86-12/I [in Ukrainian].
37. Sadovyak M. S. (2019) Rehulyuvannya rozvytku investytsiyno-budivelʹnoyi diyalʹnosti v Ukrayini: orhanizatsiyno-pravovyy aspekt [Regulation of development of investment and construction activity in Ukraine: organizational and legal aspect] Ekonomichnyy analiz. Economic analysis Ternopil. Vol. 29. 1. 92-100. [in Ukrainian].
38. Stelʹmashov A. (2017) Prohrama rekonstruktsiyi zastariloho zhytlovoho fondu [Obsolete housing reconstruction program] Retrieved from: http://politiko.ua/blogpost43702 [in Ukrainian].
39. Strokanʹ T.M. (2001) Rehionalʹnyy rozvytok zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva Ukrayiny. Regional development of housing and communal services of Ukraine Cherkasy: CHITI, 326 p. [in Ukrainian].
40. Stupniker H. L. (2010) Derzhavne rehulyuvannya chynnykiv tsinoutvorennya na zhytlovomu rynku rehioniv Ukrayiny v konteksti znyzhennya vartosti budivnytstva. [State regulation of pricing factors in the housing market of Ukrainian regions in the context of reduced construction costs ] Visnyk Prydniprovsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi budivnytstva ta arkhitektury. Bulletin of the Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture 3 (192). 58-63. [in Ukrainian].
41. Tymofeyeva O. A.(2011) Derzhavne rehulyuvannya budivnytstva zhytlovoyi nerukhomosti v Ukrayini [State regulation of residential real estate construction in Ukraine] Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya. Public administration theory and practice. 3 (34). 1-6. [in Ukrainian].
42. Shchodo stanu rynku zhytla v Ukrayini ta zakhody z yoho derzhavnoho rehulyuvannya: analitychna zapyska [Concerning the state of the Ukrainian housing market and measures to regulate it: an analytical note] Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/1368 [in Ukrainian].

Abstract views: 75
PDF Downloads: 32
Published
2020-01-13
How to Cite
Ivashova, L., Ivashov, M., & Usachenko, O. (2020). Peculiarities of state regulation of new building and reconstruction of the older housing fund with the participation of civil society. Public Administration and Regional Development, (6), 824-855. https://doi.org/10.34132/pard2019.06.06