Peculiarities of state policy of regulation of medical services in Ukraine

Keywords: state policy, medical market, medical services, medical sphere, state regulation

Abstract

The article emphasized that for a long period the state health policy relied on a command-administrative model of management, which turned out to be outdated, out-of-class, ineffective under the current conditions, did not provide for effective mechanisms of state policy and an objective assessment of the real state of the health care system. and the health care market in particular, as well as not being able to meet the growing needs of the industry. In addition, it has been established that the domestic health care system and the healthcare market are in a state of long-term development and require effective public policy and stringent legislative regulation.

The theoretical and practical bases of the state policy on the regulation of medical services in Ukraine are investigated. The authors highlight the peculiarities of state regulation of the medical services market, which is in a state of long-term development, which needs rigid legislative regulation for further effective development.

The existence of national peculiarities of public-legal regulation of the market of medical services in different countries is noted, and practically diametrically opposite approaches and principles are presented. The analysis of the state policy of Ukraine in the field of health care as an organizational and normative system of power actions and management decisions and the main regulator of public health.

The article defines the state policy of regulation of medical services, taking into account the specifics of the medical system, outlines the problems in the field of organization of effective state regulation of medical services and their standardization, provides some recommendations for creating effective mechanisms of state influence on the market of medical services.

The article shows that the level of indicators of public health is a general characteristic of the level and quality of life of the population, an index of social, cultural and economic development of the national society as a whole. The effectiveness of public health policy also affects the level of national security of our country.

References

1. Andriiash, V., Malikina, O. & Poliakova, O. (2019) Mizhnarodnyi dosvid finansuvannia reform u sferi okhorony zdorovia [International experience in financing health care reform]. Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok, 5, 474-492 [in Ukrainian].
2. Antoniuk, S., Radysh, Ya. (2005). Derzhavne rehuliuvannia rozvytku pryvatnoho sektora v okhoroni zdorovia Ukrainy (na prykladi nadannia naselenniu stomatolohichnoi dopomohy) [State regulation of private sector development in health care of Ukraine (for example rendering dental care to the population)]. Visnyk NADU, 2, 147-152 [in Ukrainian].
3. Chernenko, V.H. (2002). Dosvid krain Yevropy u finansuvanni haluzi okhorony zdorovia. Uroky dlia Ukrainy [European experience in health care financing. Lessons for Ukraine]. Kyiv. Akadempres [in Ukrainian].
4. Deloitte (2019). www.deloitte.com. Retrieved from http:www.deloitte.com/kz/ru/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/2017/global-health-care-sector-outlook.html [in English].
5. DTTL Global Life Science sand Health Care (LSHC) Industry Group analysis of The World Health Organization Global Health Expenditure data base (2018). apps.who.int. Retrieved from http:apps.who.int/nha/database [in English].
6. Haponova, E.O. (2019). Suchasni tendentsii rozvytku svitovoho rynku medychnykh posluh [Current trends in the world market of medical services] Dysert. na zd. nauk. stup. kan. ekon. nauk za spetsialnistiu 08.00.02 svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny (Ekonomichni nauky). Kharkiv, Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni V. Karazina [in Ukrainian].
7. Klymenko, O.V. (2016). Derzhavne rehuliuvannia medychnoi diialnosti v Ukraini: heneza ta tendentsii rozvytku [State regulation of medical activity in Ukraine: genesis and development trends]. Dys. dokt. yur. nauk : 25.00.01. Kyiv [in Ukrainian].
8. Kotova, S.S. (2011). Strakhova medytsyna i medychne strakhuvannia: neobkhidnist, sut, sposoby vprovadzhennia v Ukraini [Insurance medicine and medical insurance: necessity, essence, methods of implementation in Ukraine]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia : Ekonomichni nauky, 4(1). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN_8 [in Ukrainian].
9. Medychna reforma: minimum derzhavy. Likarni pryvatyzuvaty, likariv zvilnyty [Medical reform: the state minimum. Hospitals privatize, doctors release]. texty.org.ua. Retrieved from http: https://texty.org.ua/articles/29767/Medychna [in Ukrainian].
10. Miezentseva N., Buravlov L. & Radyshch Ya. (2008). Pravove rehuliuvannia pryvatnoho sektora v okhoroni zdorovia Ukrainy: stan i perspektyvy rozvytku [Legal regulation of the private sector in health care in Ukraine: the state and prospects of development]. Medychne pravo Ukrainy: pravovyi status patsiientiv v Ukraini ta yoho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennia). Materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii 17-18.04.2008 r. (pp. 179-185). Lviv [in Ukrainian].
11. Mykolaiets, I.V. (2016). Derzhavne rehuliuvannia nadannia medychnykh posluh, yak skladova sotsialnoho zakhystu naselennia [State regulation of the provision of medical services as a component of social protection of the population] Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 10. Retrieved from http: www.dy.nayka.com.ua [in Ukrainian].
12. Mykolaiets, I.V. (2017). Mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho zabezpechennia nadannia yakisnykh medychnykh posluh [The mechanism of state regulation of organizational and economic provision of quality medical services]. Nauka i studia, 15 (176), 9-19 [in Ukrainian].
13. Mykolaiets, I.V. (2017). Metody derzhavnoho rehuliuvannia nadannia medychnykh posluh ta upravlinnia yakistiu [Methods of state regulation of medical services and quality management]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, 2 (17), 17-21 [in Ukrainian].
14. Mykolaiets, I.V. (2017). Stanovlennia ta rozvytok derzhavnoho rehuliuvannia nadannia medychnykh posluh [Formation and development of state regulation of medical services]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 23, 113-116 [in Ukrainian].
15. Mykolaiets, I.V. (2017). Vplyv derzhavnoho rehuliuvannia na formuvannia modeli sotsialnoho zakhystu naselennia [Influence of state regulation on formation of model of social protection of population]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 24, 127-130 [in Ukrainian].
16. Mykolaiets, I.V. (2018). Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia nadannia medychnykh posluh v Ukraini [Mechanisms of state regulation of medical services in Ukraine]. Dys. kand. nauk z derzh. upr. : 25.00.02; Mizhrehion. Akad. upr. personalom. Kyiv [in Ukrainian].
17. Pashkov, V. M. (2015). Reforma okhorony zdorovia vid Uriadu: arhumenty za ta proty [Government Health Reform: Pros and Cons]. Shchotyzhnevyk APTEKA. 32(1003) vid 24.08.2015 r. (V. 6-7). Retrieved from http: http://www.apteka.ua [in Ukrainian].
18. Pidaiev, A., Vozianov, O., Moskalenko, V. & Ponomarenko, V. etc. (2010). Panorama okhorony zdorovia naselennia Ukrainy [Panorama of public health in Ukraine]. Kyiv, Vydavnytstvo «Zdorovia» [in Ukrainian].
19. Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia Zakon Ukrainy No 524-IX vid 04.03.2020 r. [About the state financial guarantees of health care of the population]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 [in Ukrainian].
20. Pro standartyzatsiiu Zakon Ukrainy No 124-VIII vid 15.01.2015 r. [About standardization]. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 31, st. 1058 [in Ukrainian].
21. Pro zakhyst prav spozhyvachiv (1991) Zakon Ukrainy No 1024-KhII vid 12.05.91 r. iz zminamy ta dopovnenniamy [On consumer protection]. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 30, st. 379 [in Ukrainian].
22. Rynok medychnykh posluh v Ukraini: ye prostir dlia rozvytku (2020) [Healthcare market in Ukraine: there is room for development]. pro-consulting.ua. Retrieved from http:pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-medicinskih-uslug-v-ukraine-est-prostranstvo-dlya-razvitiya [in Ukrainian].
23. Shutov, M.M. (2004). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm rozvytku systemy okhorony zdorovia u rehioni [Organizational and economic mechanism of development of health care system in the region]. Avtoref. dys. d.e.n.: Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen NAN Ukrainy. Donetsk [in Ukrainian].
24. Tekhnolohiia upravlinnia zakladom okhorony zdorovia : daidzhest [Healthcare facility management technology: a digest] (2017). Dnipropetrovsk, V. 1, 17 [in Ukrainian].
25. Yakist yaka po kysheni nebahatom analiz rynku medychnykh posluh v Ukraini [Quality is affordable for few analysis of the medical services market in Ukraine]. vezha.net.ua. Retrieved from http:vezha.net.ua/suspilstvo/yakist-yaka-po-kisheni-nebagatom-analiz-rinku-medichnix-poslug-v-ukrayini [in Ukrainian].
26. Vsi ofitsiini dokumenty z medychnoi reformy v Ukraini stanom na 01.07.2018. [All official documents on medical reform in Ukraine as of 01.07.2018]. www.sunrisemy.com. Retrieved from https://www.sunrisemy.com/vsi-oficijni-dokumenti-zmedichno-v-ukra%D1%97ni-stanom-na-01-07-2018 [in Ukrainian].

Abstract views: 40
PDF Downloads: 26
Published
2020-09-08
How to Cite
Andriyash, V., Kozlova, L., Malikina, O., & Polyakova, E. (2020). Peculiarities of state policy of regulation of medical services in Ukraine. Public Administration and Regional Development, (9), 689-713. https://doi.org/10.34132/pard2020.09.01

Most read articles by the same author(s)