State policy of Ukraine in the field of patriotic education of youth: current state and prospects for development

Keywords: education, state, state policy, public administration, legislation, youth, non-governmental organisations, patriotism, system of patriotic education

Abstract

The article studies the theoretical foundations of the State policy of modern Ukraine in the sphere of patriotic education of youth and provides practical recommendations for its improvement. The relevance of the study of the State policy of Ukraine in the sphere of patriotic education of youth, its current status and prospects for development is substantiated. The latest research and publications on this topic are analysed. A theoretical analysis of the problem of patriotic education of youth in Ukraine is carried out, namely: the concepts of “patriotism” and “education” are considered in their interconnection and complementarity with each other; the main components of patriotic education of youth are modelled and described in the form of a scheme; the role of the State in the patriotic education of modern youth is determined; the legislation of Ukraine in the field of patriotic education of youth is analysed; patriotic education of youth as a component of the State policy of Ukraine is considered. The current state of patriotic education of youth in Ukraine is studied, namely: the practical implementation of the state policy in the field of patriotic education of youth is analysed; the results of the activities of state and non-governmental organisations in the field of patriotic education of youth are assessed; the main problems and shortcomings in the current system of patriotic education of youth in Ukraine are identified. Prospects for the development of state policy in the field of patriotic education of youth are determined, namely: an analysis of the needs and challenges in patriotic education of youth in modern conditions is carried out; proposals for improving the state policy in the field of patriotic education of youth are provided; prospects for the development of patriotic education of youth in Ukraine are forecasted. Promising areas for further theoretical and practical research of the State policy of Ukraine in the field of patriotic education of youth are identified. Thus, the article is devoted to the study of the theoretical foundations and practical aspects of the State policy of Ukraine in the field of patriotic education of youth, including an analysis of the current state and prospects for development, as well as practical recommendations.

References

1. Bizov, S. (2022). Konceptual'ni zasady realizaciya derzhavnoyi polityky formuvannya nacional'no-patriotichnoyi svidomosti ta demokratichnyh cinnostej molodi v Ukrayini [Conceptual principles of implementing state policy for the formation of national-patriotic consciousness and democratic values of youth in Ukraine], Aspekty publichnogo upravlinnya – Aspects of public administration, 10(4), 58-64. DOI: https://doi.org/10.15421/152228 [in Ukrainian].
2. Borysiuk, O. (2019). Polityka derzhavy Ukraina shchodo patriotychnoho vykhovannia molodi: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku [State policy of Ukraine on patriotic education of youth: current state and prospects of development]. Doctor`s thesis. Kyiv: Kyiv National Taras Shevchenko University [in Ukrainian].
3. Hurskyi, V. (2022). Deyaki pytannia shchodo systemy pidhotovky hromadian Ukrainy do natsionalnoho sprotivu [Some issues regarding the system of preparation of Ukrainian citizens for national resistance]. Materialy mizhnarodnoho naukovo-praktychnoho onlain-seminaru «Diialnist derzhavnykh orhaniv v umovakh voiennoho stanu» [Proceedings of the International Scientific and Practical Online Seminar «Activities of State Bodies in a State of War»] (pp. 473-474). Kryvyi Rih: ДонДУВС [in Ukrainian].
4. Yevtushenko, Y. (2019). Rol media u formuvanni natsionalnoi svidomosti ta identychnosti molodi [The role of media in shaping the national consciousness and identity of youth]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho – Scientific Bulletin of V.О. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, 2(68), 69-72 [in Ukrainian].
5. Komarynets, S., & Mashtalir, S. (2022). Analiz stanu ta perspektyv rozvytku molodizhnoi polityky v Ukraini [Analysis of the state and prospects of youth policy development in Ukraine]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia –Eastern Europe: Economics, Business and Management, 4(37), 55-66 [in Ukrainian].
6. Konstytutsiia Ukrainy. Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR [Constitution of Ukraine. Law from 28.06.1996 № 254k/96-VR]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 30, p.141 [in Ukrainian].
7. Krokhmaliuk, O. (2021). Patriotychne vykhovannia molodi v Ukraini: istoriia, suchasni vyklyky ta perspektyvy [Patriotic education of youth in Ukraine: history, current challenges and prospects]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Pedahohichni nauky» – Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». Series «Pedagogical Sciences», 33, 97-102 [in Ukrainian].
8. Lukianchykova, D. (2022). Natsionalno-patriotychne vykhovannia uchnivskoi molodi v umovakh viiennoho stanu [National-patriotic education of student youth in a state of war]. Profesiina osvita – Professional Education, 4(97), 39-41 [in Ukrainian].
9. Melnyk, Y. (2019). Formuvannia patriotychnykh tsinnostei u molodi: dosvid ta problemy [Formation of patriotic values in youth: experience and problems]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni
M.P. Drahomanova – Scientific Bulletin of the National Pedagogical Drahomanov University, 1(94), 117-122 [in Ukrainian].
10. Ministerstvo molodi ta sportu Ukrainy. Zvit za rezultatamy sotsiolohichnoho doslidzhennia shchodo rozvytku sfery natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ta stanu sformovanosti hromadianskoi identychnosti naselennia Ukrainy [Ministry of Youth and Sports of Ukraine. Report on the results of a sociological study on the development of the national-patriotic education sphere and the state of formation of the civic identity of the population of Ukraine]. (2021). Kyiv: TOV «FORSERVIS UA SEILS» [in Ukrainian].
11. Naida, I. (2022). Hromadianska identychnist yak skladova derzhavotvorennia v konteksti analizu derzhavnoi stratehii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia [Civic identity as a component of state-building in the context of analyzing the state strategy of national-patriotic education]. Vcheni zapysky TNU im. V. I. Vernadskoho. Seriia Publichne upravlinnia ta administruvannia – Scientific notes of V.I. Vernadsky Taurida National University. Series Public Administration and Administration, 33(72), 6, 31-35. DOI: https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2022.6/05 [in Ukrainian].
12. Oleksenko, S. (2014). Teoretyko-metodolohichni zasady patriotychnoho vykhovannia molodi v Ukraini [Theoretical and methodological foundations of patriotic education of youth in Ukraine]. Doctor`s thesis. Kyiv: Institute of Pedagogy of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine [in Ukrainian].
13. Parkhomenko, M. (2018). Derzhavna polityka v haluzi patriotychnoho vykhovannia molodi v Ukraini: stan ta problemy realizatsii [State policy in the field of patriotic education of youth in Ukraine: state and problems of implementation]. Derzhavne upravlinnia: upravlinska diialnist ta rehuliuvannia – Public Administration: Management and Regulation, 3, 42-47 [in Ukrainian].
14. Polishchuk, L. (2021). Patriotychne vykhovannia molodi v Ukraini: derzhavna polityka ta mekhanizmy realizatsii [Patriotic education of youth in Ukraine: state policy and mechanisms of implementation] Candidate`s thesis. Kyiv: Kyiv National Taras Shevchenko University [in Ukrainian].
15. Pro osvitu. Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII [About Education. Law of Ukraine from 05.09.2017 № 2145-VIII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 38-39, p. 380 [in Ukrainian].
16. Pro osnovni zasady molodizhnoi polityky. Zakon Ukrainy vid 27.04.2021 № 1414-IX [On the basic principles of youth policy. Law of Ukraine from 27.04.2021 № 1414-IX]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 28, p. 233 [in Ukrainian].
17. Pro Stratehiiu natsionalno-patriotychnoho vykhovannia. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 18.05.2019 № 286/2019 [On the Strategy of National-Patriotic Education. Decree of the President of Ukraine from 18.05.2019 № 286/2019]. www.president.gov.ua Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/2862019-27025 [in Ukrainian].
18. Mikhnenko, A., Grushchinska, N., Zhovnirchyk, Ya. et al. (2019). Public management and national security [Public administration and national security]. Kyiv: NAU [in Ukrainian].
19. Sergiienko, O. (2019). Patriotychne vykhovannia molodi v umovakh suchasnoi politychnoi sytuatsii v Ukraini [Patriotic education of youth in the conditions of the modern political situation in Ukraine]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova – Scientific Bulletin of the National Pedagogical Drahomanov University, 35, 108-112 [in Ukrainian].
20. Skrypniuk, О. (2021) Pravove vykhovannia i pravova osvita. Entsyklopediia osvity [Legal education and legal education. Encyclopedia of education]. (2th ed., rev.). Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
21. Slavkova, O., & Fihurna, M. (2022). Derzhavna polityka v sferi patriotychnoho vykhovannia [State policy in the field of patriotic education]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia – Scientific view: economics and management, 2(78), 51-56. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2022-78-8 [in Ukrainian].
22. Chupriy, L., & Sira, O. (2022). Patriotychne vykhovannia iak chynnyk formuvannia natsional'noi identychnosti v umovakh rosijs'koi ahresii [Patriotic education as a factor in the formation of national identity in the conditions of Russian aggression]. Krakowskie Studia Małopolskie – Krakow Malopolska Studies, 3(35), 27-46 [in Ukrainian].
23. Hrytsyshyna, I., & Shevchuk, Y. (2019). The role of higher education institutions in the patriotic education of youth in Ukraine. Journal of Entrepreneurship Education, 22(4), 1-11 [in English].
24. Pysarenko, S., Kolesnikova, T., & Kolesnyk, O. (2019). Patriotic education of youth in Ukraine: achievements and challenges. Journal of Security and Sustainability Issues, 9 (2), 265-276 [in English].
25. Zholud, O., & Kovalenko, A. (2019). Public policy of patriotic education of youth in Ukraine: current state and prospects of development. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 10 (7), 2034-2042 [in English].
26. ZHovnirchyk, Ya., Luchaninova, O., Koval, V., Markina, L., Vishchenko, D. (2019). Development of entrepreneurial competence of vocational professionals by means of communicative management. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 7, 1-22 [in English].

Abstract views: 24
PDF Downloads: 23
Published
2023-04-03
How to Cite
SkrypniukО., & Zhovnirchyk, Y. (2023). State policy of Ukraine in the field of patriotic education of youth: current state and prospects for development. Public Administration and Regional Development, (19), 152-176. https://doi.org/10.34132/pard2023.19.08