STATE REGULATION OF THE RECYCLING OF HOUSEHOLD WASTE IN ECONOMIC ECOLOGY

Keywords: waste, municipal solid waste, municipal waste, waste recycling, greening of the economy

Abstract

The article focuses on the main problems of dealing with household waste. Justified the criticality of the situation of waste management and the causes of its occurrence. The necessity of finding ways to strengthen the effectiveness of mechanisms of state regulation of waste management and possibilities of implementation of European experience in domestic practice. Focused on responsibility the consolidated territorial communities for the provision of public services on waste management and the environment. Noted that waste recycling in foreign practice is one of the most profitable sectors of the economy. It was stated that the first attempt to the business of recycling in Ukraine ended in failure due to the lack of effective mechanisms of state regulation of waste management. Clarified the meaning of "waste" through the formation of the author's definition on restorative approach. Identified the distinctive features of waste and secondary resources. The main legislative acts on regulation of waste management and proved their inefficiency. Processed by the National waste management strategy in Ukraine by 2030 based principles for the treatment of household waste. The expediency of implementation of waste recycling on the example of Poltava in the subregion allocated in accordance with sub-regional strategies of waste management in Poltava region, developed by the European experts with the support of Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in the framework of the international project "management Reform in the East of Ukraine" (PN 11-2129.2-001.00). The proven need for the provision of waste recycling in the private sector of the economy that will achieve compliance taken by Ukraine of the obligations of greening the economy. Developed practical recommendations on the development of a unified territorial communities of the Concepts of interaction of united territorial communities with participants of the household waste recycling process.

References

1. Voloshyna, O. A. & Stetsenko, Yu. V. (2018). Problemy ta napriamy efektyvnoho upravlinnia pobutovymy vidkhodamy v suchasnykh umovakh. Ekonomika i suspil'stvo, #19, 310-315. doi: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-19-47
2. Derzhavnyj klasyfikator Ukrainy. Klasyfikator vidkhodiv DK 005-96, zatverdzhenyj nakazom Derzhstandartu Ukrainy vid 29.02.1996 # 89. zakon/nau.ua. Retrieved from http://www.zakon/nau.ua.
3. Dovkillia Ukrainy za 2018. Statystychnyj zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. 2019. – 214 р.
4. DSTU 2195-99 «Okhorona pryrody Povodzhennia z vidkhodamy»: Derzhavnyj standart Ukrainy, zatverdzhenyj nakazom Derzhstandartu Ukrainy vid 08.09.1999 #167. zakon/nau.ua. Retrieved from http://www. zakon/nau.ua.
5. Mel'nyk, O. & Obiiukh N. (2019). Pravovi aspekty rehuliuvannia vidnosyn u sferi povodzhennia z pobutovymy vidkhodamy na munitsypal'nomu rivni v Ukraini ta YeS v umovakh detsentralizatsii. Ekolohichne pravo. #3. 127-131.
6. Nasirov, M.F. (2019). Model of organization aland economic providing eco-project management from plastic wastere cycling . Stredoevropskyvestnikprovedu a vyzkum. # 4(56) 13-20.
7. Natsional'na Stratehiia upravlinnia vidkhodamy v Ukraini do 2030 roku : skhvaleno Rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 lystopada 2017 roku #820-r. zakon5.rada.gov.ua Retrieved from: https://zakon5.rada.gov.ua
8. Pysarenko, P.V., Samojlik, M.S. & Molchanova, A.V. (2018). Bioindykatsijna otsinka vplyvu mists' vydalennia vidkhodiv na stan navkolyshn'oho pryrodnoho seredovyscha. Visnyk Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii. #1. 88-92.
9. Pravyl vyznachennia norm nadannia posluh z vyvezennia pobutovykh vidkhodiv. Nakazom Ministerstva z pytan' zhytlovo-komunal'noho hospodarstva Ukrainy vid 30.07.2010. #259. [Rules for Determining the Standards of Provision of Services for the Removal of Household Waste. Order of the Ministry of Housing and Communal Services of Ukraine of 30.07.2010. #259]. ]. zakon.rada.gov.uа Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0871-10
10. Pro vidkhody : Zakon Ukrainy vid 05.03.1998 #187/98-VR. [Аbout waste: Law of Ukraine of 05.03.1998 #187/98-VR]. Retrieved from https://zakon.rada. gov.ua
11. Pro zatverdzhennia Kompleksnoi prohramy povodzhennia z tverdymy pobutovymy vidkhodamy u Poltavs'kij oblasti na 2017 - 2021 roky. Rishennia Poltavs'koi oblasnoi rady vid 14.07.2017. #497 [On approval of the Comprehensive Program for Solid Waste Management in Poltava Oblast for 2017 – 2021. The decision of the Poltava regional council from of 14.07.2017. #497]. www.oblrada.pl.ua Retrieved from http://www.oblrada.pl.ua/ses/7/17/497.pdf
12. Pro upravlinnia vidkhodamy. Proekt Zakonu Ukrainy vid 16.10.2019 #2207. [Waste Management Draft Law: Draft Law of Ukraine of 16.10.2019 #2207] w1.c1.rada.gov.ua Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua
13. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy schodo stymuliuvannia vykorystannia pobutovykh vidkhodiv iak al'ternatyvnoho dzherela enerhii. Proekt Zakonu Ukrainy vid 31.07.2017. #4835-d. [On Amendments to Some Laws of Ukraine on the Promotion of the Use of Household Waste as an Alternative Energy Source : Draft Law: Draft Law of Ukraine of 31.07.2017. #4835-d] w1.c1.rada.gov.ua Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua
14. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy (schodo opodatkuvannia rozmischennia pobutovykh vidkhodiv). Proekt Zakonu Ukrainy vid 16.06.2016 #4836. [On amendments to the Tax Code of Ukraine (on the taxation of household waste disposal): Draft Law: Draft Law of Ukraine of 16.06.2016 #4836]. w1.c1.rada.gov.ua Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua
15. Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy (schodo vykorystannia deiakykh vydiv ekolohichnoho podatku). Proekt Zakonu Ukrainy vid 16.06.2016 #4837. [Amendments to the Budget Code of Ukraine (on the use of certain types of environmental tax): Draft Law: Draft Law of Ukraine of 16.06.2016 #4837]. ips.ligazakon.net Retrieved from https://ips.ligazakon.net
16. Pro systemu zbyrannia ta utylizatsii vykorystanoi tary. Proekt Zakonu Ukrainy vid 28.12.2016 #5614 [About the system of collection and disposal of used containers: Draft Law: Draft Law of Ukraine of 28.12.2016 #5614] w1.c1.rada.gov.ua Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua
17. Pro zhytlovo-komunal'ni posluhy. Zakon Ukrainy vid 09.11.2017 #2189-VIII. [About housing and communal services: Law of Ukraine of 09.11.2017 #2189-VIII]. zakon3.rada.gov.ua Retrieved from https://zakon3.rada.gov.ua
18. Pro upakovku ta vidkhody upakovky. Zakon Ukrainy vid 14.01.15 #1742. [About packaging and packaging waste: Law of Ukraine of 14.01.15 #1742]. w1.c1.rada.gov.ua Retrieved from https://w1.c1.rada.gov.ua
19. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy u sferi povodzhennia z pobutovymy vidkhodamy. Zakon Ukrainy vid 05.02.2016 #4028 [On amendments to some legislative acts of Ukraine in the field of household waste management : Law of Ukraine of 05.02.2016 #402805.02.2016 #4028]. search.ligazakon.ua Retrieved from https://search.ligazakon.ua
20. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy (schodo vkliuchennia podatku za vyrobnytstvo j import upakovky ta tovariv v upakovtsi do ekolohichnoho podatku). Zakon Ukrainy vid 21.10.2015 #3199-1. [On Amendments to the Tax Code of Ukraine (concerning the inclusion of the tax on production and import of packaging and goods in the packaging in the environmental tax): Law of Ukraine of 21.10.2015 #3199-1]. w1.c1.rada.gov.ua Retrieved from https://w1.c1.rada.gov.ua
21. Subrehional'na stratehiia povodzhennia z vidkhodamy dlia Poltavs'koi oblasti. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH: Reforma upravlinnia na skhodi Ukrainy. PN11-2129.2-001.00 [Subrehional'naya strategiia povodzhennia z vidkhodamy dlia Poltavs'koi oblast. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH: Management Reform in the East of Ukraine. PN11-2129.2-001.00]. ims-ukraine.org Retrieved from https://ims-ukraine.org
22. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropejs'kym Soiuzom, Yevropejs'kym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i ikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony : ratyfikovano Zakonom Ukrainy vid 16.09.2014 #1678-VII. [Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part: ratified Law of Ukraine of 16.09.2014 #1678-VII] zakon4.rada.gov.ua Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua
23. Chysel'nist' naiavnoho naselennia Poltavs'koi oblasti na 01.01.2015 roku. Statystychnyj zbirnyk. Holovne upravlinnia statystyky u Poltavs'kij oblasti. [Chysel'nist 'naiavnoho population Poltavs'koi oblast on 01.01.2015 deadline. Statystychnyj zbnyk. Holovne upravlinnia statystyky in Poltavs'kij area] pl.ukrstat.gov.ua Retrieved from http://pl.ukrstat.gov.ua
24. Chysel'nist' naiavnoho naselennia Poltavs'koi oblasti na 01.01.2016 roku. Statystychnyj zbirnyk. Holovne upravlinnia statystyky u Poltavs'kij oblasti. [Chysel'nist 'naiavnoho population Poltavs'koi oblast on 01.01.2016 deadline. Statystychnyj zbnyk. Holovne upravlinnia statystyky in Poltavs'kij area] pl.ukrstat.gov.ua Retrieved from http://pl.ukrstat.gov.ua
25. Chysel'nist' naiavnoho naselennia Poltavs'koi oblasti na 01.01.2017 roku. Statystychnyj zbirnyk. Holovne upravlinnia statystyky u Poltavs'kij oblasti. [Chysel'nist 'naiavnoho population Poltavs'koi oblast on 01.01.2017 deadline. Statystychnyj zbnyk. Holovne upravlinnia statystyky in Poltavs'kij area] pl.ukrstat.gov.ua Retrieved from http://pl.ukrstat.gov.ua
26. Chysel'nist' naiavnoho naselennia Poltavs'koi oblasti na 01.01.2018 roku. Statystychnyj zbirnyk. Holovne upravlinnia statystyky u Poltavs'kij oblasti. [Chysel'nist 'naiavnoho population Poltavs'koi oblast on 01.01.2018 deadline. Statystychnyj zbnyk. Holovne upravlinnia statystyky in Poltavs'kij area] pl.ukrstat.gov.ua Retrieved from http://pl.ukrstat.gov.ua
27. Chysel'nist' naiavnoho naselennia Poltavs'koi oblasti na 01.01.2019 roku. Statystychnyj zbirnyk. Holovne upravlinnia statystyky u Poltavs'kij oblasti. [Chysel'nist 'naiavnoho population Poltavs'koi oblast on 01.01.2019 deadline. Statystychnyj zbnyk. Holovne upravlinnia statystyky in Poltavs'kij area] pl.ukrstat.gov.ua Retrieved from http://pl.ukrstat.gov.ua
28. Pro zakhoronennia vidkhodiv. Directive of the European Parliament and of the Council vid 26.04.1999 #1999/31/EU [On the disposal of waste. Directive of the European Parliament and of the Council of 26.04.1999 #1999/31/EU] eur-lex.europa.eu Retrieved from https: http://eur-lex.europa.eu
29. Рro vidkhody ta skasuvannia deiakykh. Dyrektyv Directive of the European Parliament and of the Council vid 19.11.2008 #2008/98/EU [Оn waste and repeal of certain Directives Directive of the European Parliament and of the Council of 19.11.2008 #2008/98/EU] eur-lex.europa.eu Retrieved from https://eur-lex.europa.eu
30. Рro vnesennia zmin do Dyrektyvy 2008/98 “Pro vidkhody”. Dyrektyv Directive of the European Parliament and of the Council vid 30.05.2018 # 2008/851/EU [Аmending Directive 2008/98/ EU on waste. Directives Directive of the European Parliament and of the Council of 30.05.2018 # 2008/98/EU] Retrieved from https://eur-lex.europa.eu
31. Kerivnytstvo z sotsial'noi vidpovidal'nosti (2019) ISO vid 01.11.2019 #26000:2010 [Social Responsibility Guide. ISO of 01.11.2019 #26000:2010.] www.iso.org/ru Retrieved from https://www.iso.org/ru

Abstract views: 17
PDF Downloads: 8
Published
2020-04-07
How to Cite
Levchenko, N., & Zhovnirchyk, Y. (2020). STATE REGULATION OF THE RECYCLING OF HOUSEHOLD WASTE IN ECONOMIC ECOLOGY. Public Administration and Regional Development, (7), 158-185. https://doi.org/10.34132/pard2020.07.08