Inappropriate coping strategies of behavior as predictors of procrastination of civil servants

Keywords: civil servant, procrastination, political procrastination, predictor, coping strategies of behavior, non-adaptive coping strategies of behavior

Abstract

The article is devoted to the study of maladaptive coping strategies of behavior as predictors of procrastination of civil servants, to identify the main trends. A civil servant, as a subject of management, in the performance of his / her professional functions, constantly works in the conditions of decision-making to overcome the negative impact of difficult situations, such that their parameters exceed his / her competencies and resource potential. The professionalism of civil servants is manifested in the ability to overcome difficulties in the face of a large number of situations related to decision-making, which should not be postponed.

If the coping strategy is not adaptive, the civil servant uses procrastination tactics and the scope for finding a solution to the unpleasant situation is limited to actions that reduce his contact with this situation, and actions to overcome the unpleasant situation are actively canceled by the civil servant as unfavorable.

Inappropriate coping strategies of behavior in overcoming difficult situations in the performance of cases and decision-making are predictors of procrastination of civil servants in management. The analysis of scientific sources identifies the essence and main features of maladaptive coping strategies of behavior, which are a means of predicting the procrastination of civil servants in management. In particular, the scientific article analyzes the current scientific approaches to the definition of terms. Identified the most important aspects of the above phenomena have shown that procrastination is a negative phenomenon that hinders social development and is understood as the constant postponement of topical and important cases and decisions that are always repeated despite the awareness of civil servants of negative consequences and unwillingness to take responsibility.

The author's attitude to the definition of maladaptive coping strategies of behavior in overcoming difficult situations in the performance of cases and decision-making, which are predictors of procrastination of civil servants in management, is represented. Non-adaptive coping strategies of behavior are: focusing on emotions and their solution; denial; mental and behavioral alienation; avoidance; disregard; reconciliation; dissimulation.

References

1. Abytov, Y.R. (2013). Osobennosty sovladanyia so stressom v norme y pry psykhosomatycheskykh y nevrotycheskykh rasstroistvakh [Features of coping with stress in health and psychosomatic and neurotic disorders]. Psykholohycheskyi zhurnal – Psychological journal, 34, 1, 86-96 [in Russian].
2. Bazyka, Ye.L. (2012). Fenomen psykhofiziolohichnoho stanu prokrastynatsii [The phenomenon of psychophysiological state of procrastination]. Mezhdystsyplynarnie yssledovanyia v nauke y obrazovanyy – Interdisciplinary research in science and education, 1 Kyiv. Retrieved from www.es.rae.ru/mino/158-1023 [in Ukrainian].
3. Varvarycheva, Ya.Y. (2010). Fenomen prokrastynatsyy: problemi y perspektyvi yssledovanyia [The phenomenon of procrastination: problems and prospects of the study]. Voprosi psykholohyy – Questions of psychology, 3, 121-13 [in Russian].
4. Vasylenko, M.M., Maksymenko, S.D. (2009). Suchasni napriamy psykholohichnykh doslidzhen kopinh-stratehii [Modern directions of psychological research of coping strategies]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii: zb. nauk. pr. Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy – Problems of general and pedagogical psychology: collection. Science. etc. Institute of Psychology. G.S. Kostyuk Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 11, 7, 95-107 [in Ukrainian].
5. Vorobieva, V.V. & Yakymanskaia, Y.S. (2003). Psykholohyia leny: postanovka problemi [The Psychology of Laziness: Problem Statement]. Orenburh [in Russian].
6. Dvornyk, M.S. (2014). Sotsialno-psykholohichni praktyky vidterminuvannia v konstruiuvanni osobystistiu vlasnoho maibutnoho: dys. kand. psykhol. nauk: 19.00.05 [Socio-psychological practices of deferment in the construction of a person's own future: dis. cand. psychol. science: 19.00.05]. Kyiv [in Ukrainian].
7. Didukh, M.M. (2014). Stan rozvytku komponentiv konstruktyvnoi kopinh-povedinky u pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav [The state of development of components of constructive coping behavior in law enforcement officers]. Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii: zb. nauk. pr. Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy – Problems of general and pedagogical psychology: collection. Science. etc. Institute of Psychology. G.S. Kostyuk Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Vyp. 26, 129-143 [in Ukrainian].
8. Ylyn, E.P. (2011). Rabota y lychnost. Trudoholyzm, perfektsyonyzm, len’ [Work and personality. Workaholism, perfectionism, laziness]. Moskva: Pyter [in Russian].
9. Kovilyn, V.S. (2013). Teoretycheskye osnovi yzuchenyia fenomena prokrastynatsyy [Theoretical foundations of the study of the phenomenon of procrastination]. Elektronnii nauchnyi zhurnal «Lychnost v meniaiushchemsia myre: zdorovie, adaptatsyia, razvytye» - Electronic scientific journal «Personality in a changing world: health, adaptation, development», 2. Retrieved from http://www.hunjournal.rzgmu.ru [in Russian].
10. Mendelevych, V.D. (1996). Antytsypatsyonnie mekhanyzmi nevrozoheneza [Anticipatory mechanisms of neurosogenesis]. Psykholohycheskyi zhurnal – Psychological journal, 4, 107-115 [in Russian].
11. Motruk, T.O. & Stetsenko, D. V. (2014). Prokrastynatsiia yak inhibitor rozvytku uspishnoi osobystosti [Procrastination yak ingibitor development of successful specialties]. Aktualni pytannia suchasnoi psykholohii: materialy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv i molodykh vchenykh – Relevant nutrition of current psychology: materials of the 1st All-Ukrainian scientific-practical conference of students, graduate students and young students. Sumy : Vyd-vo SumDPU imeni A. S. Makarenka [in Ukrainian].
12. Michko, V.N. (2016). Prokrastynatsyia kak fenomen y obraz zhyzny sovremennoho cheloveka [Procrastination as a phenomenon and way of life of a modern person]. Molodoi uchenyi – Young scientist, 25, 651-654. Retrieved from https://moluch.ru/archive/ 129/35866/
13. Nasynovska, O.Ie. & Yakubovska, M.Ia. (1984). Psykholohichnyi barier yak zakhysnyi mekhanizm osoby v konfliktnii sytuatsii [Psychological barrier as a protective mechanism of a person in a conflict situation]. Moskva: Znannia [in Ukrainian].
14. Petrovskoho, A.V. & Yaroshevskoho, M.H. (1990). Psykholohiia Slovnyk [Psychology. Dictionary]. Moskva: «Politvydav» [in Ukrainian].
15. Kharakterystyka zashchytno-sovladaiushcheho stylia povedenyia vrachei-psykhyatrov y vrachei khyrurhycheskykh spetsyalnostei [Characteristics of the defensive-coping style of behavior of psychiatrists and doctors of surgical specialties]. Aktualnie problemy klynycheskoi psykholohyy y psykhofyzyolohyy – Actual problems of clinical psychology and psychophysiology, 11-15 [in Ukrainian].
16. Shaihorodskyi, Yu.Zh. (2014). Fenomen politychnoi prokrastynatsii yak vyklyk stratehichnomu myslenniu [The Phenomenon of Political Procrastination as a Victory to the Strategic Mission]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin - Scientific hour writing of NPU imeni M.P. Dragomanova. Political science and methodology of social and political disciplines, 22, 85-91 [in Ukrainian].
17. Shaihorodskyi, Yu.Zh. (2013). Syndrom politychnoi prokrastynatsii: prychyny i naslidky [Political procrastination syndrome: causes and consequences]. Politychnyi menedzhment: nauk. zhurnal – Political Management: science magazine, 59, 16-29 [in Ukrainian].
18. Amirkhan, J. H. (1990). Factor analiticaly drived measure of coping: the strategy indicator. J. of Personality and Social Psychology, 59, 1066-1074 [in English].
19. Equainville, D. (2016). Encyclopédie joyeuse de la procrastination. Paris: Le Contrepoint [in French].
20. Lay, C.H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality, 20 (4), 474–495 [in English].
21. Lazarus, R. & Folkman, S. (1984). Stress appraisal and coping. N.Y.: Springer, 22-46 [in English].

Abstract views: 33
PDF Downloads: 20
Published
2020-09-08
How to Cite
Kotlyar, L. (2020). Inappropriate coping strategies of behavior as predictors of procrastination of civil servants. Public Administration and Regional Development, (9), 738-751. https://doi.org/10.34132/pard2020.09.03